ประวัติความเป็นมา

บริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2544 ด้วยทุนจดทะเบียน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มากประสบการณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานด้านการให้บริการที่ปรึกษาที่มีคุณภาพสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว

นอกจากนี้ บริษัทมีเป้าหมายในการยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนางานวิจัยด้านเครือข่ายโทรคมนาคม โดยจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และประสานความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนากับสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน

วิสัยทัศน์

บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในการบริการและเสริมสร้างศักยภาพทีมงานเพื่อความเป็นมืออาชีพ

ค่านิยม

Focus in The Future and Innovation