บริษัทได้ให้ความสำคัญในการพัฒนา ส่งเสริมด้านการวิจัยแก่สถาบันวิจัยและร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในด้านการพัฒนางานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและการพัฒนาโมเดลเพื่อเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานจริง เช่น งานวิจัยด้านเครือข่ายโทรคมนาคมความเร็วสูง ด้านการสื่อสารไร้สาย ด้านการจัดการเครือข่าย และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

บริษัทยังได้พัฒนาการให้บริการด้านการเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำ พัฒนา และควบคุมระบบเทคโนโลยี ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดทำแผนสำรองและการกู้คืนระบบ การจัดทำแนวนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การตรวจประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมและบริหารโครงการด้านเทคโนโลยี

งานบริการที่ปรึกษา

[table colwidth=”10|100|390″ colalign=”center|left|lef”]
no,Consulting Service,Description
1,Enterprise Architect,Business Architect Analysis- ICT Architect Analysis and Design- Solution Architect
2,Corporate and ICT Master Plan,Corporate Strategics PlanningICT Strategics PlanningProject Scheduling and Budgeting
3,Enterprise Data Management (EDM),”EDM is an organization’s ability to effectively create, integrate, disseminate and manage data for all enterprise applications, processes and entities requiring timely and accurate data delivery.”
4,Corporate and ICT Risk Management,Corporate and ICT Risk Analysis- Information Security Management SystemBusiness Continuality Planning- Vulnerable Testing
5,Business Process Management,Business Process AnalysisBusiness Process Review
6,IT Services Quality Improvement and Standard,ITIL Readiness Assessment- ITIL Planning- ITIL Deployment
7,ICT Project Management,ICT Project Management Framework- PMO/PMI
8,ICT Infrastructure,Networking DesignTelecommunicationTechnology Selection
9,Software Architect,Business and System AnalysisSoftware Architect Design

[/table]

Recommend Video