บริษัทได้ให้ความสำคัญในการพัฒนา ส่งเสริมด้านการวิจัยแก่สถาบันวิจัยและร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในด้านการพัฒนางานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและการพัฒนาโมเดลเพื่อเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานจริง เช่น งานวิจัยด้านเครือข่ายโทรคมนาคมความเร็วสูง ด้านการสื่อสารไร้สาย ด้านการจัดการเครือข่าย และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

บริษัทยังได้พัฒนาการให้บริการด้านการเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำ พัฒนา และควบคุมระบบเทคโนโลยี ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดทำแผนสำรองและการกู้คืนระบบ การจัดทำแนวนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การตรวจประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมและบริหารโครงการด้านเทคโนโลยี

งานบริการที่ปรึกษา

no Consulting Service Description
1 Enterprise Architect Business Architect Analysis- ICT Architect Analysis and Design- Solution Architect
2 Corporate and ICT Master Plan Corporate Strategics PlanningICT Strategics PlanningProject Scheduling and Budgeting
3 Enterprise Data Management (EDM) EDM is an organization's ability to effectively create, integrate, disseminate and manage data for all enterprise applications, processes and entities requiring timely and accurate data delivery.
4 Corporate and ICT Risk Management Corporate and ICT Risk Analysis- Information Security Management SystemBusiness Continuality Planning- Vulnerable Testing
5 Business Process Management Business Process AnalysisBusiness Process Review
6 IT Services Quality Improvement and Standard ITIL Readiness Assessment- ITIL Planning- ITIL Deployment
7 ICT Project Management ICT Project Management Framework- PMO/PMI
8 ICT Infrastructure Networking DesignTelecommunicationTechnology Selection
9 Software Architect Business and System AnalysisSoftware Architect Design

Recommend Video