หลักสูตรการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรสำหรับกลุ่มนักพัฒนาสถาปัตยกรรม (EA for Architecture Developer)

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนี้เป็นหลักสูตรฝึกอบรมในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติจริงจาก
ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่จะทาให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจถึงกระบวนการที่สาคัญในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
ประเด็นสาคัญที่ต้องพึงระวังและมีผลต่อความสาเร็จในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร ผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับ
ตลอดจนกระบวนการในการกากับดูแลเพื่อความยั่งยืนและต่อเนื่องในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร

รายละเอียด

– หลักสูตรการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรสำหรับกลุ่มนักพัฒนาสถาปัตยกรรม (EA for Architecture Developer)
– แบบทดสอบความรู้หลักสูตรการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรสำหรับกลุ่มนักพัฒนาสถาปัตยกรรม (EA for Architecture Developer)