ภารกิจของบริษัทด้านงานพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 2. ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพสอดรับกับวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยี
 3. สนับสนุน  ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมกับงานวิจัยพัฒนาด้านเทคโนโลยี

ผลงานของบริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ผลงานด้านงานบริการที่ปรึกษา

 1. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านปรับปรุงระบบโครงข่าย LAN ภายในกรมสรรพากร
 2. โครงการติดตั้งระบบ CRM สำหรับระบบ Sub Call Center  สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 3. โครงการเสริมสร้างและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปี  2551 – 2552  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 4. โครงการเสริมสร้างและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปี 2552  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 5. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย  บริษัท  ปตท. เคมิคอล  จำกัด  (มหาชน)
 6. โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  พ.ศ.  2555 – 2559  กระทรวงพาณิชย์
 7. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนงานการพัฒนา  Enterprise  Service Architecture  ประจำปี  2554 – 2558  บริษัท  ปตท. เคมิคอล  จำกัด  (มหาชน)
 8. โครงการจัดจ้างคณะที่ปรึกษาทางเทคนิคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ผลงานด้านงานพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทได้จัดทำแผนงานและดำเนินการในการพัฒนาบุคลากรให้กับผู้ประกอบการโทรคมนาคมและบริษัทชั้นนำมาเป็นเวลานานนับ 10  ปี  โดยมีผลงาน อาทิ

 1. บริษัท  ทรู  คอร์ปอเรชั่น  จำกัด  (มหาชน) หลักสูตรด้านเครือข่ายความเร็วสูงและการสื่อสารไร้สาย
 2. บริษัท ทีโอที  จำกัด (มหาชน)  หลักสูตรด้านเครือข่ายความเร็วสูงและระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
 3. บริษัท แอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิส จำกัด  (มหาชน) หลักสูตรการสื่อสารไร้สายและการทดสอบซอฟต์แวร์
 4. บริษัท  กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  หลักสูตรด้านเครือข่ายความเร็วสูงและ VoIP
 5. บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี  จำกัด  (มหาชน) หลักสูตรการจัดการเครือข่าย  อุปกรณ์เครือข่าย  และระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
 6. บริษัท  NEC Corporation (Thailand) จำกัด  หลักสูตรด้านเครือข่ายความเร็วสูงและระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
 7. บริษัท  อีริคสัน (Thailand)  จำกัด  หลักสูตรด้านเครือข่ายความเร็วสูงและการสื่อสารไร้สาย
 8. บริษัท  อีริคสัน (Cambodia)  หลักสูตรด้านเครือข่ายความเร็วสูงและการสื่อสารไร้สาย

นอกจากนี้บริษัทยังมีความชำนาญในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโปรดักส์เฉพาะด้าน  เช่น  Cisco  Oracle  Microsoft  HP  โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับประกาศนียบัตรในระดับสูง