ด้วยบริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปี พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งภายในขอบเขตการดำเนินงานจะต้องมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจากทุกหน่วยงานของ สศค. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาส ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT Analysis) โดยกำหนดการจัดขึ้น เมื่อวันอังคาร์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ภาพบรรยากาศ