วันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ ได้จัดอบรมในหลักสูตรการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรสำหรับบุคลากร 
โครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 3 กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อดำเนินการจัดฝึกอบรม
ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร ให้กับบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย ณ โรงเเรม TK Palace 
เเจ้งวัฒนะ เวลา 08.30 – 16.00 น.