วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้จัดอบรมในหลักสูตรการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรสำหรับบุคลากร โครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร ให้กับบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย สถานที่ KU Home ม.เกษตรศาสตร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.

 

 

 

วันและเวลา : วันจันทร์และวันอังคารที่ 4 – 5 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.
สถานที่ : KU Home ม.เกษตรศาสตร์