วันที่ 5 – 6 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้จัดอบรมในหลักสูตรการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรสำหรับบุคลากร โครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 5 การไฟฟ้านครหลวง เพื่อดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร ให้กับบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย

 

     

 

 

วันและเวลา : วันอังคารและพุทธที่ 5 – 6 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.
สถานที่ : การไฟฟ้านครหลวง เพลินจิตร