วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้จัดอบรมในหลักสูตรการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรสำหรับบุคลากร โครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 7 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร ให้กับบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย

     

 

 

 

 

 

วันและเวลา : วันจันทร์เเละอังคารที่ 11-12 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.
สถานที่ : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย