วันที่ 13 – 14 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้จัดอบรมในหลักสูตรการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรสำหรับบุคลากร โครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 8 กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร ให้กับบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย

 

 

 

 

 

 

 

วันและเวลา : วันพุธเเละพฤหัสบดีที่ 13-14 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.
สถานที่ : กรมโยธาธิการและผังเมือง