วันที่ 19 – 20 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้จัดอบรมในหลักสูตรการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรสำหรับบุคลากร โครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 10 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร ให้กับบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย

 

วันและเวลา : วันจันทร์เเละอังคารที่ 19 – 20 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.
สถานที่ : โรงแรม SD Avenue ปิ่นเกล้า