วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ ได้จัดอบรมในหลักสูตรการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรสำหรับบุคลากร โครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 1  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร ให้กับบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย เป็นระยะเวลา 6 ชม. (เต็มวัน)  100  คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันและเวลา : วันพุธและพฤหัสบดีที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสร   ณ กระทรวงมหาดไทย