วันที่  10 – 11 ตุลาคม และ 17 – 18 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ได้จัดอบรมในหลักสูตรการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร สำหรับผู้ปฏิบัติงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) เพื่อดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร ให้กับเจ้าหน้าที่ รฟม. เป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง (2 วัน) จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันและเวลา : 10 – 11 ตุลาคม และ 17 – 18 ตุลาคม  เวลา 08.30 – 16.00 น.
สถานที่ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย