วันที่ 12-14 กันยายน 2561 บริษัทฯได้จัดอบรมในหลักสูตรการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรแก่ผู้ปฏิบัติงานการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่โรงเรียนวิศวกรรมกรรถไฟ ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่พนักงานกรรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อทำความเข้าใจต่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรและร่วมทำ workshop เพื่อฝึกปฏิบัติในการจัดทำและพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร