ด้วย บริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเชิญจาก สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) ให้จัดฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) ให้กับเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) โดยในการอบรมครั้งนี้วิทยากร ได้แนะนำการจัดการด้านสถาปัตยกรรมองค์กร ตัวอย่างสถาปัตยกรรมองค์กร Business Architecture, Data/Information Architecture, Application Architecture และ Technology Architecture นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมยังได้มีการทำ Workshop อีกด้วย

โดยวัตถุประสงค์ในการอบรม มีดังนี้

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องของสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA)
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจคุณลักษณะพื้นฐานและวิธีการของ TOGAF
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจขั้นพื้นฐานในวงจรการพัฒนา ADM และรายละเอียดที่จะต้องดำเนินการจัดทำในแต่ละขั้นตอน (Phase)

ระยะเวลา/สถานที่ :

จำนวน 2 วัน เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) ชั้น 18

ประโยชน์ :

ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจถึงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร กรอบแนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร และการจัดการด้านสถาปัตยกรรมองค์กร