วันที่ 17 มกราคม 2562 บริษัทฯ ได้จัดอบรมในหลักสูตร EA for Executive สำหรับผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร ให้กับผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย เป็นระยะเวลา 6 ชม. (เต็มวัน) จำนวน 1 รุ่น 55  คน

วันและเวลา : วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.
สถานที่ : ห้องธานี ชั้น 1 ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ