วันที่ 23 และ 29 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ ได้จัดอบรมในหลักสูตร EA for Executive สำหรับผู้บริหารการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)  เพื่อดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร ให้กับเจ้าหน้าที่ รฟม. เป็นระยะเวลา 3 ชม. (ครึ่งวัน) จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 20 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันและเวลา : วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.  วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น.

สถานที่ :       การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย