การฝึกอบรม

บริษัทได้จัดฝึกอบรมในหลักสูตร IT for Executive ตามข้อเสนอของบริษัทแก่ผู้บริหาร ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 โดยการฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่ผู้บริหารในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ รวมทั้งการบริหารโครงการ โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมรับการฝึกอบรมจำนวน 24 ท่าน