บริษัทได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) สำหรับผู้บริหาร โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) กระทรวงยุติธรรม ระยะที่ ๑ ในวันจันทร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะแก่ผู้บริหารในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร