บริษัทได้จัด สัมมนาหัวข้อ“แหล่งเงินทุนสำหรับ ICT SMEs ไทย” ในวันพุธที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง แซฟไฟร์ ๑-๒ ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร โดยการสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการลงทุน และการดำเนินธุรกิจด้านไอซีทีของผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดกลางและขนาดย่อมให้มากขึ้น(พร้อมในรูปภาพ)