ด้วยบริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการ จัดประชุม/สัมมนา เพื่อระดมความคิดจากผู้มีส่วนได้เสีย ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(สคช.) จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกเพื่อนำมาวิเคราะห์ และปรับปรุงให้มีความเหมาะสม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(สคช.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันและเวลา : วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน และวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 –16.30 น.
สถานที่ : ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์