วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้จัดการอบรมหลักสูตร Big Data Management System โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กยท. พ.ศ. 2563 – 2565 พร้อมให้คำปรึกษา ณ สถานที่ การยางแห่งประเทศไทย เวลา 09.00 – 16.00 น.