วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 บริษัทฯ ได้จัดประชุมการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเป้าหมาย (To Be Architecture) ในระดับที่ 2 (Sub-Domain) สำหรับกระบวนการอนุมัติ อนุญาต และกำกับดูแลการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เวลา 8.30-12.00 น.