บริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Working Group) และคณะทำงานด้านเทคนิคเพื่อพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Technical Group) โครงการจ้างที่ปรึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ด้านการบริหารจัดการน้ำ

วันและเวลา : วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมดงตาล อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ