วันที่ 22 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Working Group) โครงการจ้างที่ปรึกษา ศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ด้านการบริหารจัดการน้ำ ของกรมชลประทาน ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน เวลา 13.00 – 15.00 น.