วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได้จัดประชุมสัมมนา เพื่อนำเสนอผลการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรในปัจจุบัน (Current Architecture) ผลการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร เป้าหมาย (Target Architecture) และ Cap analysis และแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สถาบันการบินพลเรือน เวลา 08.30 – 12.00 น.