วันที่ 18-19 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการจ้างที่ปรึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ด้านการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน ณ กรมชลประทาน เวลา 09.00 – 16.00 น.