วันที่ 23-24 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้ปฏิบัติงานรุ่นที่ 2 โครงการจ้างที่ปรึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ด้านการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน ณ กรมชลประทาน เวลา 09.00 – 16.00 น.