วันที่ 27 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรสำหรับผู้บริหาร โครงการจ้างที่ปรึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ด้านการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน ณ กรมชลประทาน เวลา 09.00 – 12.00 น.