บริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดประชุมเปิดตัวโครงการ (Kick off) โครงการวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร(Enterprise Architecture) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วันและเวลา : วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย