บริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อนำเสนอร่างแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการดิจิทัล ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2560-2563 ซึ่งเป็นประชุมภายใต้โครงการงานจ้างจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2560-2563วันอังคารที่ 21กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 – 17.00 น.ณศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)