บริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดสัมนาปิดตัวโครงการศึกษาและจัดทำสถาปัตย์กรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สัมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการให้แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่ด้านนโยบายและแผน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ห้อง ราชา 1 ชั้น 11  อาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ ถนนดำรงรักษ์ คลองมหานาค กรุงเทพ 10100