ด้วยบริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท MEGA International และบริษัท เนร่า (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรและบริษัทผู้ผลิต Software ในการพัฒนาและบริหารสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Tools) ได้ร่วมจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “The Digital Journey of Large Scale Organisations: The Role of Enterprise Architecture” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อสนับสนุนการบรูณาการ IT เข้ากับ Business อย่างเป็นระบบตั้งแต่ในระดับ Architecture ไปจนถึง Roadmap ขององค์กร เพื่อผลักดันให้องค์กรสามารถดำเนินการตามนโยบาย และ Business Visions ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
วันและเวลา : วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม Throphy ชั้น 1 โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา