วันที่ 12 พฤษจิกายน พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได้จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร สำหรับผู้ปฏิบัติงาน โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรระบบสารสนเทศ (EA) ของการยางแห่งประเทศไทย เวลา 09.00 – 16.00 น.