วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้จัดอบรมหลักสูตร Digital Disruption ในบริบทภารกิจของ กยท. ณ สถานที่ การยางแห่งประเทศไทย เวลา 09.00 – 12.00 น.