วันที่ 3 พฤษจิกายน พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได้จัดอบรมหลักสูตร EA for Executive สำหรับผู้บริหาร โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรระบบสารสนเทศ (EA) ของการยางแห่งประเทศไทย เวลา 09.00 – 12.00 น.