วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้จัดอบรมหลักสูตร Marketing & Branding โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กยท. พ.ศ. 2563 – 2565 พร้อมให้คำปรึกษา สถานที่ ณ การยางแห่งประเทศไทย เวลา 09.00 – 16.00 น.