วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้จัดการอบรมหลักสูตร New Management Tool in the Future ของ กยท. โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กยท. พ.ศ. 2563 – 2565 พร้อมให้คำปรึกษา ณ สถานที่ การยางแห่งประเทศไทย เวลา 13.00 – 16.00 น.