วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้จัดอบรมในหลักสูตร“Data Governance และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” โครงการวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถานที่ ณ ห้องประชุมอุทัย ชั้น 6 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เวลา 08.30 – 12.00 น.