วันที่ 6-7 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ ได้จัดอบรมในหลักสูตรสมรรถนะกลางของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ หัวข้อ Application Programming Interface (API) ณ การยางแห่งประเทศไทย เวลา 09.00 – 16.00 น.