วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้จัดอบรมในหลักสูตร “การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)” โครงการวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถานที่ ณ ห้องประชุมอุทัย ชั้น 6 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เวลา 08.30 – 16.30 น.