วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได้ไปดูงานที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เวลา 13.30 – 15.00 น.