บริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการ (Kick-Off meeting) สอบราคาซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ชุดเครื่องมือในการพัฒนาและจัดเก็บรายละเอียดสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (EA Tools) ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 60 เวลา 10.00 น.ห้องประชุมวรกรชิดชนก ชั้น 14 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยงานสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงถึงขอบเขตการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน ประโยชน์ของโครงการฯ รวมถึงการบรรยายความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดเครื่องมือในการพัฒนาและจัดเก็บรายละเอียดสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (EA Tools) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ