บริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับบริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง จำกัด ในการส่งผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาในโครงการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค

บริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับบริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค เป็นที่ปรึกษาในโครงการการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-10 มีอุปกรณ์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานและรองรับสารสนเทศต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือตรวจสอบข้อมูลที่เกิดขึ้น ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำควาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ 2550 โดยระยะเวลาในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 365 วัน ในโครงการนี้ได้จัดประชุมเพื่อเริ่มต้นโครงการ (Kick-off) เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค