บริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดสัมมนาปิดโครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงมหาดไทย โดยงานสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปภาพรวมการดำเนินงานของโครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) กระทรวงมหาดไทย และนำเสนอความรู้และความสำคัญของการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร รวมถึงแนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรองค์กรของกระทรวงมหาดไทย

วันและเวลา : วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น.
สถานที่ : ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ