บริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการ (Kick-Off meeting) งานจ้างพัฒนาระบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) การเคหะแห่งชาติ ระยะที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 60 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ โดยงานสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับความพร้อมของการเคหะ และหน่วยงาน และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ชี้แจงถึงขอบเขตการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน ประโยชน์ของโครงการฯ ความต้องการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ