วันที่ 27 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้เข้าไปดำเนินการสำรวจข้อมูลในปัจจุบันของหน่วยงานกองแผนงานภายใต้สังกัดกรมชลประทาน โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ด้านการบริหารจัดการน้ำ ณ กรมชลประทาน (สามเสน) เวลา 09.30 -12.00 น.