วันที่ 28 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้เข้าไปดำเนินการสำรวจข้อมูลในปัจจุบันของหน่วยงานกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้สังกัดกรมชลประทาน โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ด้านการบริหารจัดการน้ำ ณ กรมชลประทาน (สามเสน) เวลา 14.00 -16.30 น.