วันที่ 29 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้เข้าไปดำเนินการสำรวจข้อมูลในปัจจุบันของหน่วยงานสำนักวิจัยและพัฒนา ภายใต้สังกัดกรมชลประทาน โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ด้านการบริหารจัดการน้ำ ณ กรมชลประทาน (ปากเกร็ด) เวลา 13.30 -16.30 น.