เพื่อความสามารถในการวิเคราะห์กระบวนการดำเนินงาน การใช้ข้อมูลสารสนเทศประกอบกระบวนการ การเชื่อมต่อระหว่างกระบวนการ และการส่งมอบผลผลิตระหว่างกระบวนการ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ดังนั้นการพัฒนาให้บุคคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนมีทักษะในการจัดทำผังการไหลของกระบวนการที่ถูกต้อง สามารถใช้สัญลักษณ์ในการจัดทำผังการไหลของกระบวนการที่เป็นมาตรฐาน จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงยุติธรรมต่อไป

14 ตค. 2557

15 ตค. 2557

16 ตค. 2557